Hautamäki, Lauri

professori, fil.toht. s. Kauhajoella 1936

Haapanen, Reija – Hautamäki, Lauri: Yrittävä Kauhajoki. Kauhajoki 2000 Oy. Kauhajoki. Saarijärven Offset Oy 2015. Lauri Hautamäki on syntynyt ja kasvanut Kauhajoella.

Alueellisen kehitysmekanismin teoreettisia perusteita. Tampereen yliopisto. Aluetiede. Tiedonantoja 26. ISBN 951-44-1902-2. Tampere 1986, 43 s. Uusi p. 1988.

Alueellisen suunnittelun teoriat ja menetelmät. Tampereen yliopisto. Aluetieteen laitos. Sarja A 12. ISBN 951-44-3004-2. Tampere 1991, 181 s.

Classification of centres and demarcation on spheres of influence at borough level. Fennia 98:3. Vammala 1969, 80 s.

Communal reform and spheres of influence at the town level in Finnish-speaking southern Ostrobothnia. Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja. Sarja A, 62. Erip. Fennia 97:9. Helsinki 1968, 48 s.

Developement of settlement in some rural communes in Western Finland since 1920. Fennia 96:2. Vammala 1967, 98 s.

Elävä kylä. Kylätoiminnan opas. ISBN 951-20-1797-0. Jyväskylä 1979, Gummerus, 142 s.

Elävä kylä – elävä kotiseutu – elävä Suomi. Kylätoiminnan tausta, synty ja laajeneminen kansanliikkeeksi. Kyläasiain neuvottelukunta. Julkaisusarja A2/89. ISBN 951-95866-7-9. Orivesi 1989, 161 s.

Haja-asutusalueiden suunnittelumetodiikkaa. Sisäasiainministeriö. Kaavoitus- ja rakennusasiain osasto. Tutkimus 1972:34. Helsinki 1972, 24 s.

Interprovincial migration and the non-linear interaction hypothesis. Fennia 102. Vammala 1971, 13 s.

Kehittyneisyyden alueittaisista eroista Suomessa ym. Helsingin yliopiston maantieteen lait. julk. B:3. Helsinki 1969, 121 s.

Keskusverkosta ja sen kehityksestä. Tutkimusjulk. 4:1969. 19 s.

Kuntien ja valtion teollistamistoimenpiteiden vaikutukset ja niiden kohdistuminen erityyppisiin kuntiin. Tampereen yliopisto. Aluetieteen laitos. Tiedonantoja 29/1986. ISBN 951-44-1932-4. Tampere 1986, 29 s.

Kylätutkimus 76 tutkimussuunnitelma: tavoitteet ja alustava ohjelmointi. Kylätutkimus 76 raportteja 1/1976.

(toim.) Kylätutkimus Kauhajoella Nummijärven kylässä. Tampereen yliopisto. Aluetiede. Tiedonantoja n:o 8. T:re 1978, 66 s.

Maaseudun kehitys ja omatoimisuus. Sisäasiainministeriö. Aluepoliittinen osasto. Aluepoliittisia selvityksiä 1:1984. ISBN 951-46-8658-6. Helsinki 1984, 97 s.

Maaseudun kehitys ja omatoimisuus. Tampereen yliopisto. Aluetieteen laitos. Tutkimuksia. Sarja B 35/1985. ISBN 951-44-1794-1. Tampere 1985, 97 s.

Maaseudun menestyjät. Yritykset kehityksen vetureina. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut nro 23. ISBN 952-9740-74-3. Vammala 2002, Kunnallisalan kehittämissäätiö, 148 s.

Maaseutu elää. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 14. ISBN 952-9740-30-1. Jyväskylä 1995, 76 s.

Maassamuutosta Suomessa erityisesti 1960-luvulla. Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja B 3/IV. Helsinki 1969, 33 s.

Muuttuva aluerakenne. Maaseudun aluerakenteen tulevaisuudennäkymät, maaseudun aluepoliittiset haasteet. Tampereen yliopisto. Aluetieteen laitos. Tutkimuksia, sarja B, 56. ISBN 951-44-2591-X. Tampere 1990, 86 s.

Preliminary methods in seeking optimal system of centres applied to supraprovincial level. Fennia 112. Vammala 1972, 25 s.

Some classification methods in regional geography. Fennia 103. Vammala 1971, 37 s.

Teollistuva maaseutu. Menestyvät yritykset maaseudun voimavarana. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut nro 34. ISBN 952- 9740-95-6. Vammala 2002, Kunnallisalan kehittämissäätiö, 166 s.

The use of multivariable methods in regional geographical analysis. Fennia 99:6. Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julk. A 85. Vammala1 970, 24 s.

Tutkimus Kankaanpään kuntamuodon muuttamisesta. (Moniste.) 1965.

Tutkimus kuntauudistuksesta ja kaupunkitason vaikutusalueista Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaan tutkimusseuran toimituksia 1. Seinäjoki 1968, 52 s.

Utvecklingstrender för näringsliv och befolkning inom Ekenäsnejden fram till år 1980. Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen tutkimusselosteita n:o 1. Helsinki 1970, 21 s.

Uudet toimeentulomahdollisuudet maaseudulla. Tampereen yliopisto. Aluetieteen laitos. Tutkimuksia, sarja B 46/1988. ISBN 951-44-2249-X. Tampere 1988, 38 s.

Virtain-Ruoveden maatilatalouden ja sen tukielinkeinojen pienyrittäjäkurssin seurantatutkimus. Tampereen yliopisto. Aluetieteen laitos. Tiedonantoja 30/1986. ISBN 951-44-1933-2. Tampere 1986, 14 s.

Ympäristön havainnointi eri aistien avulla. Miten eri aistien avulla tehtyjä havaintoja voidaan kuvata. Tampereen yliopisto. Aluetieteen laitos. Tutkimuksia, sarja B 42/1987. ISBN 951-44-2061-6. Tampere 1987, 52 s.

Lauri Hautamäki ja Sauvo Henttonen: Houtskärs befolkning, naturgeografiska bakgrund samt utvecklingsperspektiv. Helsingin yliopiston maantieteen laitos. Tutkimusselosteita 3:1970. Helsinki 1970, 8 s.

Lauri Hautamäki ja Jari Iisakkala: Muuttuva aluerakenne. Maaseudun aluerakenteen tulevaisuudennäkymät. Maaseudun aluepolitiikan haasteet. Suomen kunnallisliiton aluepoliittiset julkaisut nro 3. Iisalmi 1989, Tampereen yliopisto, 90 s.

Lauri Hautamäki – Harri Jaskari – Seppo Siirilä: Pohjois-Satakunnan kehittämisen lähtökohdat. Tampereen yliopisto. Aluetieteen laitos. Tutkimuksia, sarja B 45/ 1987. ISBN 951-44-2205-8. Tampere 1988, 147 s.

Lauri Hautamäki ja Antero Järstä: Tutkimus Outokummun kauppalan naistyövoimasta. Helsingin yliopiston maantieteen laitos. Tutkimusselosteita n:o 2. Helsinki 1970, 22 s.

Lauri Hautamäki ja Niilo Kalsi: Kunnan sisäiset aluejaot maankäytön suunnittelussa. Sisäasiainministeriö. Kaavoitus- ja rakennusasiain osasto. Tutkimus 1972:30. Helsinki 1972, 35 s.

Lauri Hautamäki – Ilari Karppi – Antero Klemola: Alueellisen sunnittelun perusteet. Tampereen yliopisto. Aluetieteen laitos. Sarja A:13. ISBN 951-44-3148-0. Tampere 1992, 193 s.

Lauri Hautamäki – Timo Keski-Petäjä – Kristiina Seppälä (toim.): Yhteiskunta orientaationa. Juhlakirja Seppo Siirilän 60-vuotispäiväksi. Tampereen yliopisto. Aluetiet. ja ympäristöpol. laitos, sarja A 20. ISBN 951-44-4186-9. Tampere 1997, 251 s.

Lauri Hautamäki ja Jorma Kuitunen (toim.): Aluetiede muuttuvassa yhteiskunnassa. Tampereen yliopisto. Aluetieteen laitos. Sarja A 8. ISBN 951-44-2142-6. Tampere1987, 225 s.

Lauri Hautamäki – Hannu Kulokari – Tapani Valkonen – Ilkka Pätäri: Runkokaavojen väestöennusteiden vertailu ja arvostelu Etelä-Suomen osalta – – Sisäasiainministeriö. Kaavoitus- ja rakennusasiain osasto. Helsinki 1969, 190 s.

Lauri Hautamäki – Olli Kultalahti – Seppo Siirilä: Approaches to regional development. Tampereen yliopisto. Aluetieteen laitos. Tutkimuksia B 37/1985. ISBN 951-44-1846-8. T:re 1985, 103 s.

Lauri Hautamäki ja Anssi Paasivirta: Menetelmä haja-asutusalueiden luokittelemiseksi ihmisen elämisen mahdollisuuksien kannalta. (Tiivistelmä.) Seutusuunnittelun Keskusliiton julkaisu A 31. 1974, 50 s.

Lauri Hautamäki ja Tarmo Palonen: Elävä kylä – Elävä maaseutu. Kylätoiminta maaseutukampanjassa. Kyläasiainneuvottelukunta. 1988.

Lauri Hautamäki – Ilkka Pätäri – T. Valkonen, Etelä-Suomen runkokaavojen arvostelu maantieteelliseltä näkökannalta. Helsingin yliopiston maantieteen laitos. Julkaisuja B:4, osa I. Helsinki 1969, 133 s.</p><p>Lauri Hautamäki – Sauli Rouhinen – Pentti Hiivala, Maaseudun rakennesuunnittelu ja sen kehittäminen. Tampereen seutukaavaliitto. Julkaisu D 37. Tampere 1979, 69 s.

Lauri Hautamäki ja Seppo Siirilä: Delimiting theCBD in Finland. Helsingin yliopiston maantieteen laitos. Julkaisuja A 77. Fennia 99:4. Vammala 1969, 40 s.

Lauri Hautamäki ja Seppo Siirilä: On the future development of recreational facilities in Finnish-speaking Etelä-Pohjanmaa, Finland. Helsingin yliopiston maantieteen laitos. Julkaisuja A 66. Fennia 98,2. Vammala 1968, 43 s.

Lauri Hautamäki – S. Siirilä -A. Herva – M. Lehmusto – M.Sippola – H.Komonen: Alueellinen kehittyneisyys. Tutkimus elinolojen ja hyvinvoinnin alueellisista eroista 1975. Valtioneuvoston kanslian julk. 3: 1979. ISBN 951-46-4009-8. Helsinki 1979, 86 s.

Lauri Hautamäki – Seppo Siirilä – Arvo Peltonen – Jorma Pietala – Jere Maula: Tutkimus kehitysalueiden kaksoiskeskuksista ja kilpailevista keskuksista. Helsinki 1972, Kehitysalueiden neuvottelukunta, 209 s.

Lauri Hautamäki – Seppo Siirilä – Matti Sippola: Communal reform and spheres of influence at the town level in Finnis-speaking Southern Ostrobothnia. Fennia 97,9. Vammala 1968, 48 s.

Lauri Hautamäki – Seppo Siirilä – Reijo Ylönen: Tutkimus kasvukeskuspolitiikan perusteiksi Suomessa. Helsingin yliopiston maantieteen laitos. Julkaisuja B:3. Helsinki 1969, 214 s.

Lauri Hautamäki ja Jyrki Siiro: Tutkimus Suomen eri osa-alueiden välisistä henkilöliikenneyhteyksistä erityisesti linja-autoliikenteen kannalta. Liikenneministeriön julkaisuja 1988, 34. Helsinki 1988, 172 s.

Lauri Hautamäki ja Matti Sippola: Vaasa ympäristön asiointikeskuksena. Vaasa 1971, Vaasan lään. seutukaavaliitto, 32 s.

Lauri Hautamäki ja Risto Sänkiaho: Some featuresabout the support of the Finnishrural party in years 1962-70. Fennia 109. Vammala 1971, 27 s.

Lauri Hautamäki ja Pentti Viitala: Mechanism of migration in Finland in the 1960s. Fennia 99:7. Helsingin yliopiston maantieteen laitos. Julkaisuja A 81. Vammala 1970, 41 s.

Lauri Hautamäki ja Aaro Virtanen: Elävä kaupunginosa. Kaupunginosatoiminnan opas. ISBN 951-20-2320-2. Jyväskylä 1982, Gummerus, 175 s.

Lauri Hautamäki ja Olli Wuori (toim.): Tulevaisuuden tutkimus aluetieteessä – näköaloja ja esimerkkejä. Tampereen yliopisto. Aluetiede. Tiedonantoja n:o 21. ISBN 951-44-1655-4. Tampere 1984, 111 s.

Lauri Hautamäki ja Reijo Ylönen: Tutkimus Merikarvian sataman käyttömahdollisuuksista. Helsinki 1966, Pohjois-Satakunnan seutusuunnitteluliitto, 55 s.

Lauri Hautamäki ja työryhmä: Vyöhykejaon tarkistustyöryhmän raportti. Valtioneuv. kanslian julkaisuja 2:1973. Helsinki 1973, 293 s.

Lauri Hautamäki ja useita muita: Satakunnan toiminnalliset vaikutusalueet. Satakunnan seutukaavaliiton monisteita. Sarja A, n:o 73. Pori 1973, 175 s.

Antero Auranen – Lauri Hautamäki – Kalevi Karjanlahti (toim.): Etelä-Pohjanmaa vuonna 2010 – Res Botnica 85. Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston julkaisusarja 11/1986. ISBN 951-95841-4-5. Seinäjoki 1986, 304 s.

Mauri Palomäki – Lauri Hautamäki… Recent population changes in North Carelia, Finland. Helsingin yliopiston maantieteen laitos. Julkaisuja A 72. Fennia 98:6. Vammala 1969, 94 s.

Mauri Palomäki – Lauri Hautamäki – Matti Saarnisto… Population of North Carelia 1990. Acta Wasaensia No 1. Geography. Vaasa 1971, Vaasan kauppakorkeakoulu, 20 s.

Seppo Siirilä – Lauri Hautamäki (toim.): Lappia tutkailemassa II 1986. Raportti Aluetieteen Lapin retkestä. Tampereen yliopisto. Aluetieteen laitos. Tutkimuksia. Sarja B, 43. ISBN 951-44-2165-5. Tampere 1987, 56 s.

Seppo Siirilä – Lauri Hautamäki – Sauli Rouhinen – Erkki Tervamäki (toim.): Kylät ja kaupunginosat yhteiskunnan alueellisina perusyksikköinä. Tamp. yliopisto. Aluet. laitos. Tutkim. A 2. ISBN 951-848-006-0. Ilmajoki 1980, Finnpublishers, 325 s.

Juha Eklund – Lauri Hautamäki – Kari Puustinen – Seppo Siirilä: Aluetieteilijän työtehtävät ja koulutuksen laatu. Tampereen yliop. Aluetiet. laitos. Tiedonantoja 40.  ISBN 951–44–4062–5. Tampere 1996, 42 s.

Lauri Hautamäki ja muita tekijöitä (toim.): Maantiede ja ihminen. XX maantieteilijäpäivillä 8.–9.11.1985 pid. esitelmät. T:reen yliopisto, aluetieteen laitos. Sarja A 6. ISBN 951-44-2004-7. T:re 1986, 174 s.

Palaa takaisin