Heikkilä, Raimo

FT, tutkimusjohtaja, dosentti s. Kauhajoella 1956

*Referoidut julkaisut. 

Heikkilä, Hanna & Raimo Heikkilä Vaasan läänin eteläosan rehevien soiden kasvillisuudesta. Metsähallitus SU 4:60. 1983, 18 s.

*Karujen rämeiden ja nevojen ojituksista, erityisesti Etelä-Pohjanmaalla. (Summary: Unprofitable forestry drainage of sparsely tree covered and treeless poor mires, especially in Southern Ostrobothnia, Western Finland.) 1984 Suo 35, 41-46.

Kyrönjoen deltan viimeaikainen sedimentaatio. Vesihallituksen Monistesarja 327.1985, 81 s.

Recent sedimentological conditions in the delta of River Kyrönjoki, Western Finland. IV Int. Symposium on Paleolimnology 2.-7.9.1985 Ossiach, Carinthia, Austria. Abstracts, 39.

Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuiston kasvillisuus. Metsähallitus SU 4:75. 1986, 52 s. + 6 liitettä.

*Recent sedimentation in the delta of the Kyrönjoki, Western Finland. Publications of the Water Research Institute, National Board of Waters, Finland 68, 24-28.1986

Lindholm, Tapio & Raimo Heikkilä: Lännenkynsisammal (Dicranum leioneuron) Juuassa (PK) (Summary: Dicranum leioneuron found in Juuka, North Karelia, E Finland). Lutukka 2, 121-122. 1986.

Tikkanen, Matti & Raimo Heikkilä: Avohakkuualueen supan lämpöolojen vaikutus puunkasvuun Lammin Kilparistillä (Summary: The impact of the microclimate on tree growth in a kettle hole in a deforested area in Lammi, southern Finland). Terra 98:4, 273-286. 1986.

*Recent sedimentological conditions in the delta of the river Kyrönjoki, Western Finland. Hydrobiologia 143:371-377. 1986.

Kyrönjoen deltan sedimenttitutkimus 1983-1985 (Summary: Sediment studies in the delta of the River Kyrönjoki, Western Finland in 1983-1985). Vesi- ja ympäristöhallinnon Julkaisuja 2. 1986, 66 s.

Mitä tutkija toivoo kartografiselta tietojärjestelmältä – luonnonmaantieteen esimerkki. Helsingin Yliopiston Maantieteen Laitoksen Julkaisuja B 29, 106-107, 1987.

*Heikkilä, Raimo & Markku Löytönen: Observations on Sphagnum species and their relation to vegetation and ecological factors in Östanberg Stormossen, southern Finland. Suo 38, 63-70, 1987.

*Heikkilä, Raimo & Tapio Lindholm: Distribution and ecology of Sphagnum molle in Finland. Annales Botanici Fennici 25, 11-19. 1988.

Hanna ja Raimo Heikkilä: Tikankonttihavaintoja. Lutukka 4, 19. 1988. Maantieteen kenttäkurssin retkeilyt. Luonnonmaantieteelliset kohteet. Kokeilumoniste. Helsingin yliopisto, maantieteen laitos.1988, 20 s.

Suotutkimusmenetelmien kurssi. Kokeilumoniste. Helsingin yliopisto, maantieteen laitos. 1988, 7 s.

(toim.) Luonnonmaantieteen cl-kurssi. Helsingin Yliopiston Maantieteen Laitoksen Opetusmonisteita 5. 6. painos. 1988, 148 s.

Heikkilä, Raimo & Atte Korhola Suomen suot ja niiden kehityshistoria. In Tikkanen, Matti (toim.). Maantieteen kenttäkurssi. Helsingin Yliopiston Maantieteen Laitoksen Opetusmonisteita 31, 114-140. 1988

Laaksonen, Kyösti & Raimo Heikkilä: Paikallisilmasto ja sen havainnointi. In Tikkanen, Matti (toim.). Maantieteen kenttäkurssi. Helsingin Yliopiston Maantieteen Laitoksen Opetusmonisteita 31, 141-152. 1988.

Talvitie, Jukka & Raimo Heikkilä: Ilmajoen kunnan luontoselvitys. Ilmajoen Kunnan Ympäristönsuojelulautakunnan Julkaisuja 1. 1988, 57 s.

Soidensuojelun perusohjelmaan kuuluvan Kauhajoen Ison Koihnannevan kasvillisuus, luonnontila ja sen palauttaminen. Käsikirjoitus. Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri. 1988, 19 s. + 10 liites.

Heikkilä, Raimo & Tapio Lindholm: Nummirahkasammal ja sen suojelu Suomessa. Lutukka 5, 73-78. 1989.

Hanna & Raimo Heikkilä Tofieldia pusilla, karhunruoho. Lutukka 5, 95. 1989.

The influence of land use in the Kyrönjoki drainage basin on the sedimentation of the river delta. V International symposium on palaeolimnology, Cumbria U.K. September 1989. Abstracts, 54.

Changes in the distribution of some plant species of the eutrophic fens of southern Finland. Peatland ecosystems and man : an impact assesment. 11th – 15th September 1989. Abstracts, 14.

Talvitie, Jukka & Raimo Heikkilä: Seinäjoen luonnon perusselvitys II. Seinäjoen kaupunki. Ympäristönsuojelulautakunta. 1989, 69 s.

*Vaasan läänin uhanalaiset suokasvit (Summary: Threatened mire plants in the province of Vaasa, Western Finland). Vesi- ja ympäristöhallinnon Julkaisuja A 46. 1990, 97 s.

Luonnon tasapainohäiriöt Euroopassa. Terra 102, 48-49. 1990. Ystävyyden puiston tutkimukset. Tiedonvirta 4/1990, 17-18.

*Tikkanen, Matti & Raimo Heikkilä: The influence of clear felling on temperature and vegetation in an esker area at Lammi, southern Finland. Fennia 169, 1-24. 1991.

*The influence of land use on the sedimentation of the river delta in the Kyrönjoki drainage basin. Hydrobiologia 214, 143-147. 1991.

Ojitusten haitat. Teoksessa Kleemola, Jussi, Simo Marttila & Heikki Taimi (toim.): Kauhajoen vesien kirja, 100-105. Jyväskylä 1991.

Kuinka käy Kauhanevan? Teoksessa Kleemola, Jussi, Simo Marttila & Heikki Taimi (toim.): Kauhajoen vesien kirja, 205-206. Jyväskylä 1991.

Ystävyyden puiston tutkimukset. Ympäristökatsaus 5/1991, 6. 1991.

Heikkilä, Raimo & Tapio Lindholm: Luonnonsuojelututkimusyksikkö ja Vodlajärven suojeluhanke. Tiedonvirta 1/1991, 17-20.

Täydennys valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan. Tiedonvirta 2/1991, 9-10. 1991.

Lindholm, Tapio & Raimo Heikkilä: Ystävyyden puiston soiden ekologian tutkimukset. Tiedonvirta 2/1991, 11-12.

Leinonen, Reima, Rauno Väisänen & Raimo Heikkilä: Ystävyydenpuiston perhosinventointi 1991 Elimyssalossa. Tiedonvirta 4/1991, 6-7.

*Changes in the distribution of some plant species of the eutrophic fens of southern Finland. In: Bragg, O.M., Hulme, P.D., Ingram, H.A.P. & Robertson, R.A. (eds.). Peatland ecosystems and man: an impact assesment, 244-249. Department of Biological Sciences, The University, Dundee 1992.

Heikkilä, Raimo, Tapio Lindholm & Hanna Heikkilä: A new step of mire conservation in Finland. Proceedings of the 9th International Peat Congress, Uppsala, Sweden, June 22-26, 1992: 3, 222.

Karjalan arvometsät. Ympäristökatsaus 9/1992, 13.

Ahonen, Inkeri, Petteri Tolvanen & Raimo Heikkilä: Kosken Tl – Köyliön välisen harjualueen uhanalaiset lajit. In: Varsinais-Suomen Seutukaavaliitto. Kosken Tl – Köyliön harjualueen perusselvitykset. 20 s. ISBN 952-9532-20-2. 1992.

Soidensuojelu- ja luonnonsuojeluretkeily. In: Vasander, Harri (ed.). Yhdeksäs kansainvälinen suokongressi Uppsalassa. The 9th International Peat Congress in Uppsala, Sweden. Suo 43, 98-100. 1992.

Kallioperä, maaperä ja vesistöt. In: Luonnonsuojeluselvitysten laatimisopas, 20-29. Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Opas 5/1993.

Tietojen käsittely. In: Luonnonsuojeluselvitysten laatimisopas, 108-111. Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Opas 5/1993.

Kuntien perusselvitykset. In: Luonnonsuojeluselvitysten laatimisopas, 113-119. Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Opas 5/1993.

Kasvistotietoja sisältäviä julkaisuja. In: Luonnonsuojeluselvitysten laatimisopas, 121-135. Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Opas 5/1993.

Soidensuojelu Suomessa. (Mire conservation in Finland). Terra 106, 226-231. 1994.

*Virkanen, Juhani, Raimo Heikkilä & Tapio Lindholm Kerrossammalten raskasmetallipitoisuudet Kuhmossa 1989 (Heavy metal content in forest mosses (Hylocomium splendens) in Kuhmo 1989). Vesi- ja ympäristöhallinnon Julkaisuja A 169. 1994, 38 s.

A complementary mire conservation programme for Finland. In: Moen, Asbjørn & Richard Binns (eds.). Regional variation and conservation of mire ecosystems. Summary of papers. Rapport Botanisk Serie 1994 – 1, 27. Universitetet i Trondheim. Vitenskapsmuseet.

Eurola, Seppo, Raimo Heikkilä & Tapio Lindholm: Kansainvälistä soidensuojelua: kokous ja kenttäsymposio Norjassa 4.-15.VII 1994 (International meeting on protection of peatlands in Norway). Suo 45, 79-86. 1994.

Aapala, Kaisu, Tapio Lindholm & Raimo Heikkilä, Luonnonsuojelualueiden suot. In: IV Kasvitieteen päivät Joensuussa 26.-27.5.1994. Ohjelma ja abstraktit, 11. Joensuun Yliopisto. Matemaattis-luonnontieteellisen Tiedekunnan Raporttisarja 33. 1994.

*Unprotected mires with conservation value in Finland. In: Heikkilä, Hanna (ed.), Finnish-Karelian symposium on mire conservation and classification, 61-69. Vesi- ja ympäristöhallinnon Julkaisuja A 207, 1995.

*Aapala, Kaisu, Tapio Lindholm & Raimo Heikkilä: Protected mires in Finland. Gunneria 70, 205-220. 1995.

*Keränen, Saara, Raimo Heikkilä & Tapio Lindholm: Kuhmon Teerisuon-Lososuon ja Suoniemensuon soidensuojelualueiden rajausten ekologinen arviointi. Metsähallituksen Luonnonsuojelujulkaisuja A 53. 1995, 50 s.

*Aapala, Kaisu, Raimo Heikkilä & Tapio Lindholm: Protecting the diversity of Finnish mires. In: Vasander, Harri (ed.) Mires and their utilization in Finland, 45-57. Suoseura, Helsinki 1996.

Ystävyyden puisto – suomalais-venäläistä luonnonsuojelu- ja tutkimusyhteistyötä. Rajaseutu 73(3), 22-23. 1996.

Heikkilä, Raimo & Hanna Heikkilä: Luonnonsuojelullisesti arvokkaiden soiden inventointi, tyypittely ja luonnonsuojelullinen arvoluokitus. In: Jäppinen, Jukka-Pekka & Niko Leikola (eds.) LUMO-tutkimusohjelman toteutus 1993-1996, 111-112. Suomen Ympäristökeskuksen Moniste 32, 1996.

Lindholm, Tapio, Raimo Heikkilä & Marjo Heikkilä (eds.) Ecosystems, fauna and flora in the Finnish-Russian nature reserve Friendship. Suomen Ympäristö 124. 1997, 364 s.

*Heikkilä, Raimo & Tapio Lindholm: The Nature Reserve Friendship: Boreal taiga forests, mires and lakes on the Finnish-Russian boundary. In: Tapio Lindholm, Raimo Heikkilä & Marjo Heikkilä (eds.). Ecosystems, fauna and flora in the Finnish-Russian nature reserve Friendship. Suomen Ympäristö 124, 7-9. 1997.

*Heikkilä, Raimo, Oleg Kuznetsov & Tapio Lindholm: Comparison of the vegetation and development of three mires in Elimyssalo Nature Reserve. In: Tapio Lindholm, Raimo Heikkilä & Marjo Heikkilä (eds.). Ecosystems, fauna and flora in the Finnish-Russian nature reserve Friendship. Suomen Ympäristö 124, 63-82. 1997.

Hanna & Raimo Heikkilä: Metsäojitettujen soiden ennallistaminen. Kainuun Luonto 1997, 28-29.

Hanna & Raimo Heikkilä: Metsäojitettujen soiden ennallistaminen. Pohjois-Pohjanmaan Luonto 1997, 53-54.

*Antipin, Vladimir, Raimo Heikkilä, Tapio Lindholm & Pavel Tokarev: Vegetation of Lishkmokh Mire, Vodlozersky national park, Eastern Karelian republic, Russia. Suo 48, 98-114. 1997.

Luonnonsuojelualueet monimuotoisuuden säilyttäjinä. Päättäjien metsäakatemia 4, 38-39. 1998.

*Aapala, Kaisu, Raimo Heikkilä & Tapio Lindholm: Suoluonnon monimuotoisuuden turvaaminen. In: Vasander, Harri (toim.). Suomen suot, 45-57. Suoseura ry. Helsinki 1998.

Suomen suojelemattomat luonnoltaan arvokkaat suot. Suomen Ympäristö. Hyväksytty painettavaksi. 1999, 420 s.

Egor Krotkov, Raimo Heikkilä & Tapio Lindholm: The assessment of health risks of forests in Kuhmo, Eastern Finland, using epiphytic lichens (Usneaceae) as indicators. Manuscript. 7 pp. 1999.

*Human influence on the sedimentation in the delta of the river Kyrönjoki, western Finland. Monographs of the Boreal Environment Research 15, 64 pp. 1999.

Várkonyi, Gergely, Mikko Kuussaari, Harri Lappalainen, Raimo Heikkilä, Juha Siitonen & Ilkka Hanski: Species richness in small fragments of old-growth forest. In: Habitat Loss: Ecological, Evolutionary and Genetic Consequences. Helsinki, 7-12 September 1999, p. 39. 1999.

Kuznetsov, Oleg, Raimo Heikkilä & Tapio Lindholm: Genesis i stratigrafija bolot rossiisko-finljandskogo parka ”Druzhba”. Biological basis of the study, management and protection of flora, fauna and the soil cover in Eastern Fennoscandia. Petrozavodsk 6-10 September 1999, pp. 34-35. 1999.

Raikamo, Erkki & Raimo Heikkilä: Suot syntyvät. In: Kleemola, Jussi (toim.). Kauhajoen metsien ja soiden kirja, 19-23. Gummerus, Jyväskylä 1999.

Kauhajoen suot 1999. In: Kleemola, Jussi (toim.). Kauhajoen metsien ja soiden kirja, 150-155. Gummerus, Jyväskylä 1999. Heikkilä, Raimo 1999. 

Different ways of maintaining the biodiversity of boreal forests. Northern Dimension to Biodiversity. In: From Arctic to Boreal Ecosystems. Abstracts, 16. 1999.

Heikkilä, Raimo, Hanna Heikkilä, Aleksei Polevoi & Evgeni Yakovlev (eds.) Biodiversity of old-growth forests and its conservation in northwestern Russia. Regional Environmental Publications 158. 206 pp. 2000.

Kashevarov, Boris & Raimo Heikkilä: Linking the West to the East: Russian-Finnish mutual ”Friendship” nature conservation area. In: Kashevarov, Boris (ed.). Sbornik tezisov dokladov mezhdunarodnogo nautsno-praktitseskogo seminara 6.–11.9.1999 NP Paanajärvi (Rossija) i NP Oulanka (Finljandija), 14-16. Assotsiatsija zapovednikov i natsionalnyh parkov severo-zapada Rossii. 2000.

Heikkilä, Raimo & Tapio Lindholm: Structure of tree stands in state forests clearcut in Kuhmo in 1995. Conservation of Biological Diversity in Fennoscandia. International conference March 30 – April 2, 2000, Petrozavodsk, Karelia, 127. 2000.

Salmi, Tarja, Leena Suvanto, Ilkka Hanski, Raimo Heikkilä, Mikko Kuusinen, Reijo Penttilä & Juha Siitonen: Population biology and genetics of Populus tremula and the taxa associated with it. In: Karjalainen, Leena & Timo Kuuluvainen (eds.). Disturbance Dynamics in Boreal Forests. Restoration and management of biodiversity. Kuhmo, Finland, August 21-25, 2000. Abstracts, 86. 2000.

Várkonyi, G., M. Kuussaari, H. Lappalainen, R. Heikkilä, J. Siitonen, W. Gu & I. Hanski: Species richness in small fragments of old-growth forest. In: Karjalainen, Leena & Timo Kuuluvainen (eds.). Disturbance Dynamics in Boreal Forests. Restoration and management of biodiversity. Kuhmo, Finland, August 21-25, 2000. Abstracts, 55. 2000.

Suomussalmen Riitasuon kasvillisuus ja kasvisto. Käsikirjoitus. Ystävyyden puiston tutkimuskeskus. 2000, 8 s.

Heikkilä, Raimo, Maiju Pasanen & Olli Turunen: Raportti Suomussalmen Riitasuon lahottajasieni-inventoinnista. Käsikirjoitus. Ystävyyden puiston tutkimuskeskus. 2000, 10 s.

Druzhbe utsjonyh – desjat let. Novosti Kostomukshi 53-54, 11. (7.7.2000)

Heikkilä, Raimo & Tapio Lindholm: Conservation of the biodiversity o mires in Finland. In: Rochefort, Line & Jean-Yves Daigle (eds.). Sustaining our peatlands. Proceedings of the 11th International Peat Congress, 1038-1043. Quebec. 2000.

Heikkilä, Raimo & Tapio Lindholm: A multi-level analysis of Kauhaneva mire, western Finland. In: Quebec 2000: Millennium Wetland event. Program with abstracts, 252. 2000.

Heikkilä, Raimo & Tapio Lindholm: Conservation of the biodiversity of mires in Finland. In: Quebec 2000: Millennium Wetland event. Program with abstracts, 379. 2000.

Tahvanainen, Teemu, Tapani Sallantaus, Raimo Heikkilä & Kimmo Tolonen: Spatial variation in surface water chemistry on a sloping aapa-fen, northeastern Finland. In: Quebec 2000: Millennium Wetland event. Program with abstracts, 454. 2000.

IMCG Québecissä. In: Vasander, Harri (ed.). Millennium Wetland Event – kaikkien aikojen suurin suo- ja turvekokous Québecissä. Suo 51, 245-246. 2000.

Biodiversity and conservation of boreal nature. Nature Reserve Friendship 10 years anniversary symposium. Kuhmo, Finland 16.-19.10.2000. Abstracts. 58 pp. Kainuu Regional Environment Centre. ISBN 952-91-2644-1. 2000.

Present situation of mire conservation in Finland. In: Heikkilä, Raimo (ed.). Biodiversity and conservation of boreal nature. Nature Reserve Friendship 10 years anniversary symposium. Kuhmo, Finland 16.-19.10.2000. Abstracts, 16-17. Kainuu Regional Environment Centre. ISBN 952-91-2644-1. 2000.

Kashevarov, Boris & Raimo Heikkilä: Scientific co-operation in the Nature Reserve Friendship during a decade. In: Heikkilä, Raimo (ed.). Biodiversity and conservation of boreal nature. Nature Reserve Friendship 10 years anniversary symposium. Kuhmo, Finland 16.-19.10.2000. Abstracts, 23-24. Kainuu Regional Environment Centre. ISBN 952-91-2644-1.

Makarova, Olga, Evgeni Khlebosolov, Boris Kashevarov & Raimo Heikkilä: Species diversity of plants and animals in the Friendship and Pasvik Nature Reserves. In: Heikkilä, Raimo (ed.). Biodiversity and conservation of boreal nature. Nature Reserve Friendship 10 years anniversary symposium. Kuhmo, Finland 16.-19.10.2000. Abstracts, 30-31. Kainuu Regional Environment Centre. ISBN 952-91-2644-1.

Pirinen, Heli, Eero Miettinen, Raimo Heikkilä, Olga Iivanainen, Sirpa Kärenlampi & Harri Kokko: Cloudberry cultivation and strain selection. In: Heikkilä, Raimo (ed.). Biodiversity and conservation of boreal nature. Nature Reserve Friendship 10 years anniversary symposium. Kuhmo, Finland 16.-19.10.2000. Abstracts, 39. Kainuu Regional Environment Centre. ISBN 952-91-2644-1.

Tahvanainen, Teemu, Tapani Sallantaus, Raimo Heikkilä & Kimmo Tolonen: Spatial variation in surface water chemistry on a sloping aapa-fen, northeastern Finland. In: Heikkilä, Raimo (ed.). Biodiversity and conservation of boreal nature. Nature Reserve Friendship 10 years anniversary symposium. Kuhmo, Finland 16.-19.10.2000. Abstracts, 45-46. Kainuu Regional Environment Centre. ISBN 952-91-2644-1. 2000.

*Raimo Heikkilä, Oleg Kuznetsov, Tapio Lindholm, Kaisu Aapala, Vladimir Antipin & Pavel Shevelin: Complexes, vegetation, flora and dynamics of Kauhaneva-Punttukeidas mire system, western Finland. The Finnish Environment 489. 97 pp. 2001.

*Wallenius, Tuomo, Timo Kuuluvainen, Raimo Heikkilä & Tapio Lindholm Spatial tree age structure and fire history in two old-growth forests in eastern Fennoscandia. Silva Fennica, accepted. 2001.

*Tahvanainen, Teemu, Tapani Sallantaus, Raimo Heikkilä & Kimmo Tolonen: Spatial and seasonal variation in surface water chemistry and hydrology in relation to vegetation in two minerotrophic mires, northeastern Finlad. Manuscript. 27 pp. Submitted to Journal of Ecology. 2001.

*Gu, Weidong, Raimo Heikkilä & Ilkka Hanski: Estimating the consequences of habitat fragmentation on extinction risk in dynamic landscapes. Manuscript, 20 pp. Submitted to Landscape Ecology. 2001.

*Vasander, H., E-S. Tuittila, E. Lode, L. Lundin, M. Ilomets, T. Sallantaus, R. Heikkilä, M-L. Pitkänen & J. Laine: Restoration of peatlands in northern Europe. Manuscript, 20 pp. Submitted to Wetlands Ecology and Management. 2001.

Palaa takaisin