Kananoja, Tapani Heikki

ylitarkastaja, kasvatust. toht. s. Kauhajoella 1937

Arbetarskyddet i teknisk slöjd. ISBN 951-46-3198-6. Helsinki 1977, Kouluhallitus, 49 s.

Erilaisten käsityönopetusjärjestelyjen vaikutuksesta oppilaiden kätevyyteen, luovuuteen ja asenteisiin… Turun yliopisto. Kasvatustiet. laitos. Julkaisusarja A:72. ISBN 951-641-902-X. Turku 1980, 126 s.

Teknisen ja tekstiilikäsityön välisestä valinnasta ja vaihdosta kokeiluperuskoulun 3. ja 7. luokalla. Kouluhallitus. Kokeilu- ja tutkimustoimisto. 1972, 13 s.

Teknisen käsityön resurssitutkimus vuonna 1974 peruskoulujärjestelmään siirtyneissä kunnissa. Kouluhallitus. Julkaisusarja B 47. Helsinki 1974, 38 s.

Teknisen käsityön työsuojelu. ISBN 951-46-2721-0. Helsinki 1977, Kouluhallitus, 50 s.

Teknologian ja sen opetuksen historiaa ja kehitystä. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita ja selosteita 56. ISBN 951- 42-3868-0. Oulu 1994, 143 s.

Teknologian opetuksen suuntaviivoja. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja B, selosteita 35. ISBN 951-880-694-2. Rauma 1991, 140 s.

Työ, taito ja teknologia: Yleissivistävän koulun toiminnallisuuteenja työhön kasvattamisesta. Turun yliopiston julkaisuja C 72. ISBN 951-880-232-7.Rauma 1989, 455 s.

Work, skill and technology. About activity education and education for work in general education. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja B, Selosteita 29. ISBN 951-880-374-9. Rauma 1989, 50 s.

Tapani Kananoja ja työryhmä: Tekninen käsityö. Opettajien täydennyskoulutusmateriaalia. (Ilm. useana vihkona.) Helsinki 1972–1976, Kouluhallitus, yht 182 s. (muiden kanssa) 

Vihjeitä teknisen käsityön opetuksen järjestämiseksi yhdysluokassa. ISBN 951-46-6270-9. Helsinki 1977, Kouluhallitus, 35 s.

Tapani Kananoja ja Seppo Rajamäki: Lukion teknologian kokeilu Kotkan lyseossa lukuvuosina 1972–73 ja 1973–74. Tiedonantoja koulukokeilusta 1974, 2. Helsinki 1974, kouluhall., 29 s.

Kristiina Elo – Sirkku Kananoja – Tapani Kananoja: Luo leikiten 1. Käsityöaskartelun ja tekstiilikäsityön vihjekirja peruskoulun 1–4 luokille. Tampere 1971. Valistus, 184 s. Uusia p. 1972, 1973, 1976. (ISBN 951-610-084-8)

Kristiina Elo – Sirkku Kananoja – Tapani Kananoja: Luo leikiten 2. Käsityöaskartelun ja tekstiilikäsityön vihjekirja. ISBN 951-610-085-6. Tampere 1971, Valistus, 176 s. Uusia p. 1973, 1974.

(suom.) Robert Hunter – Elinor A. Scheirer: Elävä opetussuunnitelma. Ala-asteen opetuksen suunnittelu. ISBN 951-37-0754-7. Helsinki 1992, opetushallitus, Valt.pain.keskus, 225 s.

Ilkka Harikoski – Heikki Jarva – Tapani Kananoja – Martti Luhtasela – Antero Poppius – Lauri Tanskanen: Teknisen työn aiheita 3. ISBN 951-860- 869-5. Helsinki 1988, Valtion painatuskeskus, 23 s. Uusia p. 1989, 1990.

Ilkka Harikoski – Heikki Jarva – Tapani Kananoja – Martti Luhtasela – Antero Poppius – Lauri Tanskanen: Teknisen työn aiheita 4. ISBN 951-860-870-9. Helsinki 1988, Valtion painatuskeskus, 18 s. Uusia p. 1989, 1990.

Ilkka Harikoski – Heikki Jarva – Tapani Kananoja – Martti Luhtasela – Antero Poppius – Lauri Tanskanen: Teknisen työn aiheita 5. ISBN 951-860-871-7. Helsinki 1988, Valtion painatuskeskus, 33 s. Uusia p. 1989, 1990.

Juhani Huovio – Heikki Jarva – Tapani Kananoja – Tarmo Rikala: Teknisen työn aiheita 7. ISBN 951-860-981-0. Helsinki 1989, VAPK ja kouluhallitus, 75 s. Uusi p. 1990.

Ilkka Harikoski – Heikki Jarva – Tapani Kananoja – Martti Luhtasela – Antero Poppius – Lauri Tanskanen: Teknisen työn aiheita 9. ISBN 951-860-982-9. Helsinki 1989, VAPK ja kouluhallitus, 25 s. Uusi p. 1990.

Viljo Hämäläinen – Kristiina Elo – Tapani Kananoja: Fillarikirja. Luo leikiten -kirjat. ISBN 951-610-318-9. Tampere 1974, Valistus, 48 s. Uusi p. 1978.

Viljo Hämäläinen – Kristiina Elo – Tapani Kananoja: Luo leikiten. Peruskoulun tekninen käsityö. Oppilaanvihko A. ISBN 951-610-278-6. Tampere 1973, Valistus, 47 s. Uusia p. 1974, 1975.

Viljo Hämäläinen – Tapani Kananoja: Peruskoulun tekninen käsityö 1. ISBN 951-610-258-1. Tampere 1972, Valistus, 71 s. Uusia p. 1973, 1975, 1978. 5. p:sta lähtien kust. Weilin+Göös, 5.p. 1982.

V. Hämäläinen – T. Kananoja – T. Kinnunen: Peruskoulun tekninen käsityö 2. ISBN 951-610-308-1. Tampere 1975, Valistus, 100 s. Uusia p.1976, 1978. 4. p:sta lähtien kust. Weilin+Göös. (ISBN 961-35-2438-8). 4.p. 1981.

Viljo Hämäläinen – Tapani Kananoja – Terho Kinnunen – Kauko Sumentola: Peruskoulun tekninen käsityö 3. ISBN 951-35-2221-0. Espoo 1980, Weilin+ Göös, 154 s.

Salme Kallio – Tapani Kananoja: Käsityöaskartelun ja ympäristöopin integrointikokeilu. Raportti Turun Martin koulun kokeilusta 1974–1976. Kouluhallitus. Kok.- ja tutk.toim. Tiedonant. koulukok. 1977:1. 1977,  23 s.

Sirkku Kananoja – Kristiina Elo – Tapani Kananoja: Luo leikiten. Alkuopetuksen oppilaanvihko. ISBN 951-610-237-9. Tampere 1972, Valistus, 48 s. Uusi p. 1974.

Sirkku ja Tapani Kananoja – M. Vuorinen: Kuvaamataitoa 1. Tampere 1970, Valistus, 80 s.

(muid. kanssa) Peruskoulun opetuksen opas: Tekninen työ. ISBN 951-860-894-6. Helsinki 1988, kouluhallitus ja Valtion painatuskeskus, 120 s.

Michael Fullan: Muutosvoimat. Koulunuudistuksen perusteiden pohdintaa. Suom. Tapani Kananoja. ISBN 951-37-1442-X. Helsinki 1994, Painatuskeskus, 219 s.

Seminars on technology education, Oulu 7.-8.5.1996; 20.10.1996. Oulun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan opetusmonisteita ja selosteita 69. ISBN 951-42-4651-9. Oulu 1997, 103 s.

Tapani Kananoja – Jouko Kari – Matti Parikka (toim.): Teknologiakasvatuksen käytäntöjä. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita ja selosteita 74. ISBN 951-42-4855-4. Oulu 1997, 83 s.

Tapani Kananoja – Jouko Kari – Matti Parikka: Teknologiakasvatuksen tulevaisuuden näköaloja. Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos. Opetuksen perusteita ja käytänteitä. ISBN 951-39-0151-3. Jyväskylä 1998, 97 s.

Palaa takaisin